Algemene voorwaarden

Over uitgeverij Buitendijks

Uitgeverij Buitendijks is ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 65074017 en de naam Ruimtewoord. Het adres is Emmawijk 19, 8011 CN Zwolle. Het is een bedrijf van Alex Dol, tekstschrijver, adviseur en uitgever.

Artikel 1. Wanneer gelden de algemene voorwaarden?

1.1. Deze algemene voorwaarden (verder: ‘voorwaarden’) gelden voor alle diensten en producten van Uitgeverij Buitendijks. Dat betekent dat je akkoord gaat met deze voorwaarden als je een bestelling doet.

1.2 Afwijken van (een deel van) deze voorwaarden kan alleen als dat we dat schriftelijk overeenkomen. Overige bepalingen van de voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.

1.3 Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden genoemd, gelden ook voor de door ons ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Buitendijks zijn vrijblijvend. Wij houden het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder als dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat wij jouw bestelling hebben geaccepteerd.  Wij hebben altijd het recht om een bestelling gemotiveerd te weigeren of hieraan bijzondere voorwaarden te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als we een bestelling niet accepteren delen zij dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Je kunt je bestelling op verschillende manier betalen, zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen wij eventueel nadere (betalings-/bestel)voorwaarden stellen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Uitgeverij Buitendijks.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn ben je vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim. Vanaf die dag moet je een vertragingsrente betalen van 1% per maand (of een deel van een maand) over het openstaande bedrag. Als je pas betaalt na onze aanmaning, moet je ons vijfentwintig euro (€ 25,00) administratiekosten betalen. Als je na aanmaning niet hebt betaald, schakelen we een incassobureau in. In dat geval moet je ook incassokosten betalen. Deze bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag, maar we hebben de bevoegdheid om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Als je onze rekening(en) niet betaalt, hebben wij het recht om de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.

3.6 Als onze prijs voor een aangeboden product en/of dienst stijgt in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, heeft u het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na berichtgeving van de prijsverhoging door Buitendijks.

Artikel 4. Levering

4.1 Buitendijks levert jouw bestelling binnen drie (3) dagen na bestelling en uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na bestelling tenzij wij iets anders aangeven. Als we niet tijdig kunnen leveren ontvang je binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht. Je hebt tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hierover informeer je ons schriftelijk, bij voorkeur via e-mail. Als wij onze levertermijn overschrijden, heb je geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat je (om iemand namens jou) het product in ontvangst neemt.

4.3 Als je je bezorgadres aan ons doorgeeft, dan hebben wij het recht om alle bestellingen naar dat adres te verzenden, totdat je schriftelijk een ander adres opgeeft.

4.4 Wij zijn bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over als je alle betalingen hebt gedaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van aflevering op jou over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ons geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Wij kunnen niet garanderen dat de aan jou geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Je hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken moet je uiterlijk binnen één (1) maand na ontdekking gemotiveerd aan ons melden, schriftelijk of via e-mail.

7.2 Als je kunt aantonen dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Buitendijks de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

7.3 Je hebt het recht om je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering heb je nogmaals 14 dagen de tijd om het product retour te sturen. Zodra wij het geretourneerde boek hebben ontvangen, crediteren wij het volledige orderbedrag inclusief eventueel betaalde verzendkosten. De rechtstreekse kosten voor terugzending zijn voor jouw rekening. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan jou doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Buitendijks, of tussen Buitendijks en derden als dit gaat over de relatie tussen jou en Buitendijks tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Buitendijks.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Buitendijks in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen. Hierbij zijn wij niet gehouden aan enige schadevergoeding, tenzij dit, gegeven omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Buitendijks kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Naleving en wijziging van de algemene voorwaarden

10.1 Als wij korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden  toestaan, dan hebben wij alsnog het recht om alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nooit enig recht laten gelden op grond van het feit dat Buitendijks deze voorwaarden soepel toepast.

10.2  Als één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Buitendijks in strijd is met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan komt betreffende bepaling te vervallen en vervangen wij deze door een nieuwe, vergelijkbare, bepaling die wel in overeenstemming is met het recht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Uitgeverij Buitendijks
Emmawijk 19
8011 CN Zwolle

info@uitgeverijbuitendijks.nl
+31 (O)6 18 72 49 18
KvK-nummer : 65074017
Btw-nummer : NL 001664948 B04